Algemene Voorwaarden Into Health

Algemene voorwaarden 2021 Into Health

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee.
 • Lees je verzekeringspolis van te voren na om zelf het aantal behandelingen dat vergoed wordt in de gaten te kunnen houden. Bedenk ook of je dit jaar al ergens anders fysiotherapie of een alternatieve geneeswijze hebt gehad.
 • Het dragen van een mondkapje in de behandelruimte is verplicht zolang de Coronamaatregelen gelden.
 • Het is verplicht je eigen handdoeken mee te brengen, bestaande uit twee grote strandlakens en een badhanddoek.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Alle (fysio)therapeuten binnen deze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register, dan wel Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC).
 • Een Natuurgeneeskundig consult wordt gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).
 • De behandelovereenkomst wordt elektronisch bevestigd door beide partijen via Medikad en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met instemming van de behandeling, verklaart patient kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.
 • De patiënt verplicht zich middels de intake relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen. Zo niet, verplicht Into Health de patiënt het gehele bedrag van de behandeling te voldoen.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen verricht worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de (fysio)therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvang je de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
 • De patiënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.
 • Afhankelijk van het zorgpakket van de patiënt, kan de factuur bij de verzekering worden verhaald.
 • De factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang vanaf de zevende dag na factuurdatum.
 • Verzuimt de patiënt om te betalen, dan is Into Health gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
 • Wanneer de patiënt een klacht heeft betreft de behandeling, is het handig om deze eerst te bespreken met de (fysio)therapeut. Mocht dit niet naar tevredenheid lukken, dan neemt de praktijk contact op met de geschillencommissie.